Вежби

soccer, ball, throw

Вежби за загревање Аеробик Пилатес вежби Физикална терапија Вежби за загревање Аеробик Пилатес вежби Физикална терапија

Здрава храна

food, salad, raw

Правлина употреба на храната (миење) Правилна исхрана Хигиена на приборот за исхрана Хигиена на кујнски апарати Одржување на просториите за исхрана Заштита од опасности и повреди (струја, вода, оган, електрични апарати) Правилно однесување во ресторант

Прибор за хигиена и негова примена

washing hands, wash your hands, hygiene

Личен прибор , правилна употреба и негово одржување. Лична хигиена-Хигиена на телото Облека и нејзино одржување Соблекување и облекување