Здрава храна

food, salad, raw

Правлина употреба на храната (миење) Правилна исхрана Хигиена на приборот за исхрана Хигиена на кујнски апарати Одржување на просториите за исхрана Заштита од опасности и повреди (струја, вода, оган, електрични апарати) Правилно однесување во ресторант

Прибор за хигиена и негова примена

washing hands, wash your hands, hygiene

Личен прибор , правилна употреба и негово одржување. Лична хигиена-Хигиена на телото Облека и нејзино одржување Соблекување и облекување